Privacy - Het Nederlandse Sales Instituut

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de geldende AVG.

Wie zijn wij?

Verwerker van uw gegevens is mijnbijdrage.com, gevestigd aan Edisonbaan 3439 MN Nieuwegein. mijnbijdrage.com is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

mijnbijdrage.com verrwerkt uw persoonsgegevens en zal deze beveiligd beheren, u kiest zelf of u uw gegevens al dan niet aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
We willen u graag bij uw naam kunnen aanspreken Op het moment dat we contact met u opnemen

– Geboortedatum
Deelname is toegestaan vanaf 18 jaar. Door uw geboortedatum in te vullen controleren we deze leeftijdsgrens.

– Adresgegevens
Wij controleren op basis van uw adresgegevens of u op dit moment al klant bent en/of kunnen u een aangepaste aanbieding doen op basis van uw adres.

– Telefoonnummer
Op dit nummer kunnen wij telefonisch met u contact opnemen.

– E-mailadres
Mochten wij geen geldig telefoonnummer van u ontvangen hebben dan is er de optie om u per mail te kunnen bereiken met een controle van uw telefoonnummer.

– Tijdstip van uw registratie
Om u bij onduidelijkheid over de vergaring van uw gegevens te kunnen informeren over wanneer we dit van u hebben verkregen registreren we altijd de datum en het tijdstip van uw registratie.

– IP-adres
Om u (mits gewenst) duidelijkheid te kunnen geven over de vergaring van uw gegevens en het kunnen informeren over wanneer we dit van u hebben verkregen, registreren we altijd het IP-adres van waaruit uw registratie is gedaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mijnbijdrage.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

mijnbijdrage.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Onderzoek wijst uit dat huishoudens doorgaans teveel betalen voor hun vaste lasten. Met passende aanbiedingen helpen wij huishoudens met het verlagen van hun vaste lasten. De adviezen vinden telefonisch plaats.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt ons ten alle tijden verzoeken uw gegevens te laten verwijderen uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

mijnbijdrage.com verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als hier toestemming voor is gegeven. Toestemming kunt u altijd verlenen of intrekken door dit te melden aan info@mijnbijdrage.com.

Cookies

Mijn Bijdrage gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u onze website bezoekt plaatsen wij de volgende cookie:

Google Analytics cookie

Dit is een analytisch script met weinig inbreuk op uw privacy. Dit script wordt gebruikt voor het analyseren van website statistieken, zoals het aantal unieke bezoekers, sessies en campagnedata. Aan het apparaat waarmee u onze website bezoekt, wordt een willekeurig identificatienummer toegekend. Dit identificatienummer wordt doorgegeven aan Google. Wij vragen geen toestemming voor het plaatsen van deze cookie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mijn Bijdrage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mijnbijdrage.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. mijnbijdrage.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beëindiging klantrelatie

Wij beogen een lange termijn klantrelatie. Mocht u toch niet langer informatie of producten van ons willen ontvangen, of niet langer gebruik willen maken van onze dienstverlening, dan kun je dat altijd aan ons laten weten. Stuur een bericht naar info@mijnbijdrage.com en wij stoppen de informatievoorziening aan u. Natuurlijk blijft onze website altijd vrij toegankelijk en mocht je in de toekomst weer gebruik willen maken van onze producten of dienstverlening, dan kun je je simpel opnieuw aanmelden als klant op onze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De veiligheid van uw gegevens staat bij mijnbijdrage.com altijd voorop. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze producten en diensten. Om deze veiligheid te waarborgen nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van SSL (Secure Socket Layer) om een beveiligde verbinding te maken als u zich aanmeldt voor één van onze diensten. Uw gegevens zijn daardoor onleesbaar voor derden. Als de verbinding beveiligd is, ziet u dit aan de aanduiding ‘https’ voor de url en het groene slotje in de adresregel. Als u hier op klikt, krijgt u extra informatie over het SSL certificaat en kunt u zien dat mijnbijdrage.com dit certificaat heeft.

Daarnaast beveiligen wij de toegang tot onze systemen, computernetwerken en servers.

Onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens van (potentiële) deelnemers en nieuwsbriefabonnees.