Algemene voorwaarden - Het Nederlandse Sales Instituut

Deelnamevoorwaarden MJNBIJDRAGE

Het is belangrijk dat u deze algemene voorwaarden zorgvuldig leest. De algemene voorwaarden van de door u gekozen energieleverancier zijn van toepassing op de diensten van de energieleverancier. Wij adviseren u ook deze algemene voorwaarden goed te lezen.

Definities:

 1. Mijnbijdrage: Mijbijdrage is een handelsnaam van Nederlands Sales Instituut B.V. gevestigd aan de Edistonbaan 14-B, 3439 MN, te Nieuwegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 74908278.
 2. Gebruiker: een (rechts)persoon welke zich heeft ingeschreven op de website van Mijnbijdrage of via een ander kanaal, waaronder bijvoorbeeld online en offline campagnes/enquêtes via (o.a.) Sociale media platformen en deur aan deur waar de klant autorisatie geeft voor het ontvangen van telefonische of digitale aanbiedingen.
 3. Een Gebruiker machtigt Mijnbijdrage om namens hem te onderhandelen met leveranciers. Indien dit resulteert in een, naar de mening van Mijnbijdrage, goed voorstel dan zal Mijnbijdrage dit kenbaar maken aan de Gebruiker via email, internet(omgeving),  en/of telefoon. Aansluitend kan de Gebruiker ingaan op dit aanbod of niet.
 4. Een Gebruiker blijft Gebruiker tot uitschrijving. Een Gebruiker kan zich op elk gewenst moment uitschrijven als Gebruiker. Tot uitschrijving ontvangt de Gebruiker collectieve aanbiedingen per post, internet(omgeving), email en/of telefonisch. Uitschrijven kan via www.mijnbijdrage.com/klantenservice, per email info@mijnbijdrage.nu of telefonisch bij de klantenservice van Mijnbijdrage 085 – 00 12 750.
 5. Gebruiker geeft Mijnbijdrage expliciet toestemming om Gebruiker te benaderen via email en/of telefonisch, maar uitsluitend ten behoeve van contractbeheer, aanbiedingen en verwante berichten.
 6. Mijnbijdrage beheert en archiveert gegevens van haar Gebruikers maar uitsluitend ten behoeve van contractbeheer, aanbiedingen en berichten hieromtrent.

WERKWIJZE MIJNBIJDRAGE

Mijnbijdrage is een inkoopcollectief voor gas en stroom voor particuliere gebruikers alsmede zakelijke gebruikers. Energiekantoor.nl bemiddelt bij de totstandkoming van een leveringscontract tussen enerzijds energieleveranciers en anderzijds gebruikers. Gebruikers nemen op eigen verantwoordelijkheid deel, of maken gebruik van informatie van Mijnbijdrage. Er zijn geen deelnamekosten en informatie wordt vrijblijvend verstrekt, dat wil zeggen, het is de vrije keuze van een gebruiker om deel te nemen en zich te baseren op informatie van Mijnbijdrage.

Een Gebruiker kan zich op elk gewenst moment uitschrijven als Gebruiker. Tot uitschrijving ontvangt de Gebruiker collectieve aanbiedingen per post, email en/of telefonisch. Uitschrijven kan via www.mijnbijdrage.com/klantenservice, per email info@mijnbijdrage.nu of telefonisch bij de klantenservice van Mijnbijdrage 085 – 00 12 750.

WERKWIJZE COLLECTIEVE AANBIEDINGEN MIJNBIJDRAGE

Namens de Gebruikers onderhandelt Mijnbijdrage (vrijblijvend voor Gebruikers) over aantrekkelijke voorwaarden met (energie)leveranciers.

De beste aanbiedingen worden gratis en vrijblijvend voorgelegd aan de deelnemende consumenten. Dit gaat via email en/of internet(omgeving) met daarin bijvoorbeeld interessant aanbod en een “tarievenvergelijker” en de tarieven en voorwaarden van de best passende en voordeligste beschikbare (energie)leverancier.

Aansluitend kan Mijnbijdrage (telefonisch) contact opnemen met de Gebruiker  om het aanbod toe te lichten. Op dit moment kan de Gebruiker het aanbod accepteren of afwijzen. Het accepteren van een aanbod kan ook digitaal (via akkoord op email(s) en/of bevestiging(en) op (persoonlijke) internetomgevingen.

WERKWIJZE CONTRACTBEHEER MIJNBIJDRAGE

Mijnbijdrage is geen partij bij de overeenkomst tussen een gebruiker en een energieleverancier. Mijnbijdrage bemiddelt slechts bij de totstandkoming van een leveringsovereenkomst. Daarnaast levert Mijnbijdrage service voor de gebruikers. De service bestaat uit het bemiddelen bij, het oplossen van problemen, hulp bij vragen en uitleg over de energiemarkt.

Mijnbijdrage beheert en archiveert gegevens (zoals actueel adres, huidige leveranciers voor huishoudelijke diensten, mate waarin gebruik gemaakt wordt van diensten en waar de besparingsbehoefte ligt) van haar Gebruikers (volgens de actuele ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’, AVG), die enkel dienen om het actuele aanbod voor de Gebruiker passend te maken. Indien een Gebruiker gebruikt heeft gemaakt van een aanbod via Mijnbijdrage en inzichtelijk heeft gemaakt van welk (markt)aanbod de Gebruiker momenteel gebruik maakt, gebruikt Mijnbijdrage de gegevens van dit aanbod/deze aanbiedingen om dit aan Gebruiker inzichtelijk te maken en voor het doen van aanbiedingen.

Mijnbijdrage is onderdeel en een handelsnaam van Nederlands Sales Instituut B.V.. Door klanten te bundelen hebben zij een betere onderhandelingspositie bij (energie)leveranciers om maximaal voordeel te behalen voor Gebruikers op het gebied van service en prijs.

Beperking aansprakelijkheid

 1. Een door Mijnbijdrage aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Mijnbijdrage zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.
 2. Mijnbijdrage is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Gebruiker en leverancier die mogelijk voortkomt uit de inkoopactie van Mijnbijdrage. Dit geldt dus ook voor de geboden tarieven, de eventuele indexering daarvan en boetes die worden opgelegd door de huidige (oude) leverancier. Deze gegevens zijn gedefinieerd in de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier.
 3. Mijnbijdrage is niet aansprakelijk voor schade van Gebruiker tenzij deze schade door Mijnbijdrage opzettelijk dan wel door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.
 4. Mijnbijdrage is niet aansprakelijk voor gevolgschade van en/of veroorzaakt door de leverancier.
 5. Mijnbijdrage is niet aansprakelijk voor enig defect of schade dat verband houdt met een storing/indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de systemen van Mijnbijdrage kunnen aantasten. Gezien de technische kenmerken van internet kan Mijnbijdrage noch onderbreking van de toegang tot haar systemen wegens onderhoud, noch vertraging in de overdracht van informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

Overmacht

 1. Indien Mijnbijdrage ten gevolge van feiten en omstandigheden, die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, wordt verhinderd (een deel van) haar werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op te schorten.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Mijnbijdrage niet in staat is haar verplichtingen jegens Gebruiker na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen, in de mate dat deze gebeurtenissen vallen onder de in dit artikel vermelde definitie van Overmacht, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.

Privacy

 1. Door aanmelding (via Mijndrage.com of via een externe online of offline campagne/enquete) geeft Gebruiker toestemming aan Mijnbijdrage om zijn gegevens te verwerken en machtigt Gebruiker Mijnbijdrage om zijn gegevens te delen met leveranciers, maar uitsluitend ten behoeve van contractbeheer, gezamenlijke inkoopacties en/of het na expliciet akkoord van Gebruiker aangaan van overeenkomsten door Gebruiker met leverancier(s). De gegevens van Gebruiker zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij met Gebruiker overeengekomen of indien wettelijke bepalingen dit vereisen.
 2. Mijnbijdrage is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. De gegevens zijn op ieder moment opvraagbaar bij Mijnbijdrage en kunnen op verzoek uit de database worden verwijderd of gewijzigd.

Slotbepalingen

 1. Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze deelnamevoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 2. Mijnbijdrage behoudt zich het recht voor om deze deelnamevoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 24 uur nadat deze schriftelijk aan Gebruikers zijn verstrekt.

Op verzoek worden onze voorwaarden digitaal of per fysieke post naar u verzonden. Neem hiervoor contact met ons op. Onze contactgegevens staan op http://www.mijnbijdrage.com